Školné

Platba školného

Úplata za vzdělávání se platí pololetně převodem na účet 2500946336/2010, pod variabilním symbolem daným školou. Platbu školného za 1. pololetí školního roku 2022/2023 je nutné uhradit do 15.9.2022.

Výše školného

Hudební obor – Individuální výuka 1700 Kč / pololetí
Hudební obor – Skupinová výuka (2 žáci v hodině) 1400 Kč / pololetí
Hudební obor – Přípravná hudební výchova (PHV) 1400 Kč / pololetí
Výtvarný obor 1200 Kč / pololetí